Obowiązek informacyjny

Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest firma Sady Dolina Noteci. Swoją siedzibę posiadamy w Śmiłowie ul. Pilska 48, 64-810 Kaczory. Skontaktować się można z nami za pomocą telefonu + 48 782 971 012. Można uzyskać również informacje na nasz temat przez stronę www- http://sadydolinanoteci.pl.

inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl.

Dane osobowe pozyskujemy poprzez nadesłane CV, formularze kontaktowe, ulotki, reklamy oraz w związku ze współpracą biznesową z firmami. Celem ich pozyskiwania i przetwarzania jest rekrutacja i zatrudnienie do naszej firmy i ubezpieczeń dla pracowników oraz działania biznesowe. Posiadamy dane kandydatów do pracy w naszej firmie, pracowników oraz osób komunikujących się z firmą w ramach obowiązków służbowych. Nasza firma działa zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy i innymi obowiązującymi aktami prawnymi. Dane przez nas pozyskane i przetwarzane są zabezpieczone zgodnie wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych są właściwe podmioty administracji publicznej.

Pozyskiwane dane będą przechowywane u nas przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych, a po wygaśnięciu ich, zostaną usunięte. Każda osoba podająca do naszej firmy swoje dane osobowe ma prawo żądać od nas wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w każdej chwili. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony firmy Sady Dolina Noteci, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego po 25 maja 2018 roku. Aktualny adres organu nadzorczego to:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.